Tarcza antykryzysowa – zwolnienie z ZUS

Zwolnienie z ZUS na 3 miesiące (za marzec, kwiecień, maj)

Dla kogo: 

mikroprzedsiębiorcy (do 9 osób i przychody < 2 mln euro) i ich pracownicy, zleceniobiorcy, osoby współpracujące, samozatrudnieni i osoby współpracujące.

Co ulega zwolnieniu:

– zgodnie z proj. art. 31 zo. „… zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r…”

Warunki: 

– nie ma wymogu udawadniania straty finansowej w związku z koronawirusem, 

– nie ma wymogu niezalegania z zobowiązaniami publicznoprawnymi,

– samozatruniony (osoba prowadząca pozarolniczą działalność zobowiązana do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia) również może liczyć na zwolnienie z opłacanych za siebie składek pod warunkiem, że jego przychody z działalności nie przekroczyły kwoty 15.681,00 w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku

– wykonywanie działalność przed 01.02.2020   

Jak uzyskać:

– należy złożyć wniosek do ZUS w terminie do 30.06.2020

– należy składać miesięczne deklaracje rozliczeniowe za okresy objęte zwolnieniem tak jak dotychczas

– jeśli płatnik był zwolniony z obowiązku składania deklaracji nie musi tego robić

Inne:

– ZUS informuje płatnika składek o zwolnieniu z obowiązku opłacania należności z tytułu składek

– Wnioski można składać papierowo, albo elektronicznie za pomocą konta elektronicznego w ZUS. Wówczas wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis z e-dowodu osobistego.