Tarcza antykryzysowa – utrzymanie miejsc pracy

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy.

Dla kogo: 

– Przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców czyli wszyscy przedsiębiorcy

Co obejmuje:

– dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19

– dofinansowanie obejmuje również opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Jakie daje prawo pracodawcom:

– możliwość obniżenia o 50% wynagrodzenia pracownikom objętym przestojem ekonomicznym, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy, lub

–  możliwość obniżenia o 20% wynagrodzenia pracownikom objętym przestojem ekonomicznym, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy

Wartość świadczenia:

Są dwie możliwości uzyskania świadczenia, które można stosować dowolnie w ramach poszczególnych grup pracowniczych :

– dofinansowania w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia plus składki zakładu dla pracowników (grup pracowników) objętych przestojem ekonomicznym (1.533,09 na każdego pracownika), 

– dofinansowania w wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału plus składki zakładu dla pracowników (grup pracowników) którym został obniżony wymiar czasu pracy o 20% (2.452,27 na każdego pracownika)

Warunki: 

– przedsiębiorcy muszą odnotować spadek obrotów gospodarczych przez który rozumie się w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

* spadek obrotów nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub

* spadek obrotów nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

– przedsiębiorcy muszą ustalić w porozumieniu ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

– przedsiębiorcy muszą przekazać kopię porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia

– W porozumieniu określa się co najmniej: 1) grupy zawodowe objęte przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy; 2) obniżony wymiar czasu pracy obowiązujący pracowników; 3) okres, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

– nie zalega w zobowiązaniach publicznoprawnych do końca trzeciego kwartały 2019 r.

– dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r (5.227 x 300% = 15.681)

– wnioski składa się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy

– świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku