Tarcza antykryzysowa – świadczenia postojowe

Świadczenie postojowe.

Komu przysługuje:

– osobom prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą

– osobom wykonującym umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”

Wartość świadczenia;

– 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (2.080,00) lub

– w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych jeżeli uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300,00)

– 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę (1.300,00) jeżeli rozliczał się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym w formie karty podatkowej i który korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług

Warunki:

– należy być obywatelem RP lub posiadać prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium RP lub być cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium RP

– musi dość do przestoju w następstwie wystąpienia COVID-19 u Zleceniodawców w zawartych umowach cywilnoprawnych

– jeśli dotyczy osoby wykonującej umowę cywilnoprawną to świadczenie przysługuje jeżeli :

* umowa cywilnoprawna została zawarta nie później niż w dniu 1 lutego 2020 r.;

* wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy cywilnoprawnej wynosi nie mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r

– jeśli dotyczy osoby prowadzącej działalność gospodarczą to świadczenie przysługuje jeżeli :

*  nie zawiesiła prowadzenia działalności gospodarczej, przychód w miesiącu poprzedzającym wniosek o postojowe był co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (15.681,00);

* zawiesiła działalność gospodarczą po 01.01.2020 i przychód w miesiącu poprzedzającym wniosek o postojowe nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (15.681,00)

Jak uzyskać:

– należy złożyć wniosek do ZUS za pośrednictwem Zleceniodawcy bądź Zamawiającego 

– wypłata następuje na rachunek bankowy wskazany we wniosku